სამოქალაქო სამართალი

სამოქალაქო სამართალი სამოქალაქო სამართალი არის სამართლის დარგი, რომელიც არეგულირებს სამართლებრივად თანასწორი სუბიექტების (ფიზიკური და იურიდიული პირების) ურთიერთობებს. იურიდიული კომპანია „კარდინალი“.

საკორპორაციო სამართალი

საკორპორაციო სამართალი იურიდიული კომპანია „კარდინალის“ იურისტთა გუნდი  უზრუნველყოფს სრულ კორპორაციულ სამართლებრივ მომსახურებას, რომელიც მოიცავს კომპანიათა საქმიანობის  მარეგულირებელი კანონმდებლობის მნიშვნელოვან და.

ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციული სამართალი იურიდიული კომპანია „კარდინალი“ გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო/იურიდიულ და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას ადმინისტრაციული სამართლის სფეროთი რეგულირებულ საკითხებზე.კლიენტის ინტერესების დაცვის მიზნით,.

სისხლის სამართალი

სისხლის სამართალი ჩვენი კომპანია კლიენტებს ემსახურება საერთო სპეციალიზაციის, უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე ადვოკატების მეშვეობით, რაც განაპირობებს კლიენტისთვის ნებისმიერი კატეგორიის სისხლის სამართლის.

სახელშეკრულებო სამართალი

სახელშეკრულებო სამართალი მომსახურება მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) – სესხის, ნასყიდობის, ქირავნობის,ლიზინგის, იჯარის, ფრენშაიზინგის, თხოვების, გირავნობის, იპოთეკის, ნარდობის, მომსახურების გაწევის, დავალების, საშუამავლო,.

სამეზობლო სამართალი

სამეზობლო სამართალი დაგეხმარებით მეზობელი მიწის ნაკვეთების (სახლების, ბინების) მესაკუთრეებს შორის წარმოშობილ სამართლებრივი ურთიერთობების დარეგულირებაში/მოგვარებაში, დავის არსებობის შემთხვევაში სრულფასოვანი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების.

ვალდებულებითი სამართალი

ვალდებულებითი სამართალი გთავაზობთ ვალდებულების დარღვევიდან წარმოშობილი დავების მოგვარებას, მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნისას წარმომადგენლობას, აგრეთვე დელიქტური ვალდებულებებიდან გამომდინარე თქვენი.

საოჯახო სამართალი

საოჯახო სამართალი ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს თქვენს სრულ მომსახურებას: კერძოდ: საქორწინო კონტრაქტის შედგენა, განქორწინების საკითხების მოგვარება, მეუღლეთა შორის ინდივიდუალურ და საერთო.

მემკვიდრეობითი სამართალი

მემკვიდრეობითი სამართალი   მომსახურება მოიცავს იურიდიული დახმარების გაწევასა და წარმომადგენლობას: სამკვიდროს მიღების პროცესში, სამკვიდრო ქონების მისაღებად ნოტარიუსთან და საჯარო რეესტრის ეროვნულ.