ვალდებულებითი სამართალი

  • გთავაზობთ ვალდებულების დარღვევიდან წარმოშობილი დავების მოგვარებას, მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნისას წარმომადგენლობას, აგრეთვე დელიქტური ვალდებულებებიდან გამომდინარე თქვენი უფლების დაცვას.