მემკვიდრეობითი სამართალი

 

 მომსახურება მოიცავს იურიდიული დახმარების გაწევასა და წარმომადგენლობას: სამკვიდროს მიღების პროცესში, სამკვიდრო ქონების მისაღებად ნოტარიუსთან და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარმომადგენლობას და თქვენი უფლებებისა და ინტერესების დაცვას, ანდერძის მიღებული ქონების საკუთრებაში რეგისტრაციას, ანდერძის შედგენასთან დაკავშრებულ სამართლებრივ საკითხებსა და შედეგებზე კონსულტაციას, სამკვიდროს მიღების ფაქტის დადგენას, სამკვიდროს მისაღებად გაშვებული ვადის აღდგენას, მემკვიდრეებს შორის არსებული დავის შემთხვევაში თქვენი ინტერესების დაცვას, ანდერძის აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების უზრუნველყოფას, როგორც კანონისმიერი ისე ანდერძისმიერი მემკვიდრეობის გზით ქონების მიღება/რეგისტრაციას და ..