სასესხო და წილობრივი ინვესტიციები

ჩვენი იურიდიული კომპანია გაგიწევთ მაღალი ხარისხის კვალიფიციურ მომსახურებას, ამ სფეროსთვის დამახასიათებელი ყველა საჭირო იურიდიული და წარმომადგენლობითი მიმართულებით, მათ შორის: სასესხო და წილობრივი ინვესტირების პროექტებში ტრანზაქციების სტრუქტურირების, საინვესტიციო ობიექტების იურიდიული შესწავლისა და შესაბამისი ხელშეკრულებების შედგენის გზით და სხვა.

ჩვენი იურისტთა გუნდის მიერ კომპანიის მომსახურება მოიცავს დირექტორთა საბჭოს წარმომადგენლობას, კომპანიის სხვადასხვა ორგანოთა ინტერესების დაცვას, კორპორაციული მართვის სტრუქტურის, გახსნილობის ვალდებულებისა და სამეწარმეო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს.

მომსახურება აგრეთვე მოიცავს კლიენტის ინტერესების დაცვას სხვადასხვა სამთავრობო, კერძო თუ თვითრეგულირებად ორგანოებში მიმდინარე სამართლებრივი პროცედურების დროს.