უძრავი ქონება და პრივატიზაცია

 

აღნიშნულ სფეროსთან დაკავშირებით, ჩვენი იურიდიული კომპანია უზრუნველყოფს შემდეგი სახის მომსახურეობას:

იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული მომსახურების გაწევას;

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებას, გაფორმებას და საჯარო რეესტრში მათ რეგისტრაციას;

ინვესტორების სასარგებლოდ შესაძენი ქონების სამართლებრივი შეფასების ჩატარებას;

შესაბაიმისი იჯარისა და ქირავნობის ხელშეკრულების გაფორმებას;

პრივატიზაციის პროცესში კლიენტის ინტერესების დაცვას/წარმოდგენას;

ჩვენი იურისტთა გუნდის მიერ კომპანიის მომსახურება მოიცავს დირექტორთა საბჭოს წარმომადგენლობას, კომპანიის სხვადასხვა ორგანოთა ინტერესების დაცვას, კორპორაციული მართვის სტრუქტურის, გახსნილობის ვალდებულებისა და სამეწარმეო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს.

მომსახურება აგრეთვე მოიცავს კლიენტის ინტერესების დაცვას სხვადასხვა სამთავრობო, კერძო თუ თვითრეგულირებად ორგანოებში მიმდინარე სამართლებრივი პროცედურების დროს.