შრომის სამართალი არის კერძო სამართლის სპეციალური დარგი, რომლის რეგულირების სფეროა დამსაქმებლისა და დასაქმებულს შორის არსებული ურთიერთობები. შრომითი ურთიერთობების ძირითადი მარეგულირებელი აქტია “საქართველოს შრომის კოდექსი”. საკითხები, რომელიც შრომის კოდექსით არ რეგულირდება, უნდა დარეგულირდეს შესაბამისად, საქართველოს კონსტიტუციით ან საერთაშორისო ხელშეკრულებით.

ჩვენი იურისტთა გუნდი გთავაზობთ სრულ მომსახურებას შრომის სამართლის მიმართულებით, კერძოდ:

  • შრომითი ხელშეკრულების (მათ შორის კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულების) მომზადებას.
  • შრომითი პოლიტიკების, კონფიდენციალობისა და  კონკურენციის აკრძალვის ხელშეკრულებების მომზადებას.
  • ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების შემუშავებას.
  • შრომის შინაგანაწესისა და სხვადასხვა ინსტრუქციების მომზადებას.
  • შრომითი ურთიერთობების წარმოშობასთან, შეცვლასთან, შეჩერებასთან და შეწყვეტასთან დაკავშირებული სამართლებრივ დახმარებას.
  • დამსაქმებლის ან დასაქმებულის კანონიერი ინტერესების დაცვას.
  • ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციები შრომითი ურთიერთობების სხვადასხვა   საკითხებზე (წლიური შვებულება, ბიულეტენი, გათავისუფლების   ანაზღაურება და სხვ).
  • წარმომადგენლობას და კონსულტაციას სასამართლო დავებში (მათ შორის არბიტრაჟში) შრომითი   ურთიერთობების თემაზე.
  • შრომითი ხელშეკრულების ან/და შრომის პირობების დარღვევით მიყენებული ზიანის ანაზრაურების უზრუნველყოფას.

ჩვენი იურისტთა გუნდის მიერ კომპანიის მომსახურება მოიცავს დირექტორთა საბჭოს წარმომადგენლობას, კომპანიის სხვადასხვა ორგანოთა ინტერესების დაცვას, კორპორაციული მართვის სტრუქტურის, გახსნილობის ვალდებულებისა და სამეწარმეო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს.

მომსახურება აგრეთვე მოიცავს კლიენტის ინტერესების დაცვას სხვადასხვა სამთავრობო, კერძო თუ თვითრეგულირებად ორგანოებში მიმდინარე სამართლებრივი პროცედურების დროს. 

Our Process

Grursus mal suada faci lisis Lorem ipsum dolarorits more a ametion consectetur elit. Vesti at bulum is nec is odio aea a the dumm ipsumm ipsum that dolocons rsus mal suada and fadolorits to the consectetur elit. All the Lorem Ipsum is necessary making true generator on the Internet.

Planning The Case

Grursus mal suada faci lisisi Lorem ipsum dolarorit more a ametion consectetur elit. Vesti at dumm.

Evaluate Situation

All the Lorem Ipsumi generators on the Internet tends to repeat the necessary, All of the Loremi the Internet tend predefined chunks.

File The Case To The Court

All the Lorem Ipsum generators on the Internet a tend to repeat All the Lorem Ipsum on the Internet.

Gather More Information

Grursus mal suada faci lisis the Lorem ipsums dolarorit more dummy ametioni consectetur elit. Vesti the more dumm ipsumm ipsum that at consectetur elit.

Qualified Workers

Grursus mal suada faci is Lorem ipsum dolarorit consectetur the elit.

Qualified Workers

Grursus mal suada faci is Lorem ipsum dolarorit consectetur the elit.

Qualified Workers

Grursus mal suada faci is Lorem ipsum dolarorit consectetur the elit.

Grursus mal suada faci lisis Lorem ipsum dolarorit more a ametioni and consectetur elit. Vesti at bulum nec is odio aea the dumm ipsumm ipsum that dolocons rsus mal of suada and fadoloriti to the consectetur elit. All the Lorem Ipsum necessary making true generator on the Internet.

Grursus mal suada faci lisis Lorem ipsum dolarorit more a ametion consectetur elit. Vesti at bulum nec odio aea the dumm ipsumm ipsum a that dolocons rsus mal suada and fadolorit to the consectetur elit. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to at repeat predefined chunksi as necessary of making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin on words, combined with a handful of generate Lorem Ipsum which looks reasonable.

Grursus mal suada faci lisis Lorem ipsum dolarorit more a ametion consectetur elit. Vesti at bulum nec odio aea the dumm ipsumm ipsum that dolocons rsus mal suada and fadolorit to the consectetur elit.